Niemand pikt ongevraagd een graantje mee

Lees op welke manieren ik jouw gegevens verwerk en bescherm

Privacyverklaring

Sigrid Vink, eigenaar van Sigrid Vink, KvK 37096385, gevestigd aan Sint-Antoniesteeg 15-ARD, 2011 CW Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@copyvink.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Mijn website volgt anoniem surfgedrag middels Google Analytics, waarbij ik met Google een verwerkersovereenkomst ben aangegaan om data te beveiligen. Bovendien breekt de Analyticscode alle IP-adressen af, zodat deze zoveel mogelijk onherkenbaar worden
 • Verder verwerk ik ook persoonsgegevens omdat ik hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar > Wettelijke verplichting Belastingdienst
 • Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Wettelijke verplichting Belastingdienst
 • Adres, telefoon, e-mailadres > Bewaartermijn 7 jaar > Wettelijke verplichting Belastingdienst
 • Google Analytics data > Bewaartermijn 26 maanden
 • Mailwisseling > Bewaartermijn: 4 jaar > Reden: Bij eventueel dataverlies is oude mailwisseling een prima back-up voor het terugvinden van uitgewisselde bestanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals aan de accountant. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij aan de e-mailprovider en cloudservices. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrek ik jouw persoonsgegevens aan vakcollega’s (websitebouwers, ontwerpers, tekstschrijver). Dit doe ik alleen in jouw opdracht en met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Mijn website, www.copyvink.nl, gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CopyVink gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren:

NaamDoel
_csrfHelpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen.
_sweetSessionIdIdentificeert de huidige sessie.
_languageAlleen op meertalige sites. Houdt de gekozen taal bij.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 26 maanden

Deze cookies houden je surfgedrag bij, zodat we deze gegevens kunnen analyseren voor SEO-doeleinden (zoekmachine-optimalisatie). Met Google Analytics heb ik het volgende gedaan om privacy te waarborgen:

 • een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • het laatste octet van elk IP-adres wordt gemaskeerd
 • 'gegevens delen' is uitgezet
 • ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sigrid Vink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@copyvink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten

Tevens wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Tot slot

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@copyvink.nl.
Meer weten over copy? Meld je aan voor de nieuwsbrief.